ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต  บ้านโคกหนองมดแดง  หมู่ที่  ๑๖  (บ้านหนองมดแดง – บ้านสายตรี ๑๖)