ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคแนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ 19 ซอยจากศาลาประชาคม