[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
เทศบาลตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

  หมวดหมู่ :
เรื่อง : รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตาจง
โดย : admin
เข้าชม : 152
พุธ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตาจง
ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 24 กันยายน  2547  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตาจง ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 2ราย คือ
เลขประจำตัว ชื่อ  สกุล ผลคะแนน หมายเหตุ
0103 นางสาวศิริลักษณ์  เบ็ญจศาสตร์ 71.33 ผ่าน
0104 นางสาวธนาภรณ์  พรมศรี 70.33 ผ่าน
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 ราย คือ
เลขประจำตัว ชื่อ  สกุล ผลคะแนน หมายเหตุ
0203 นางสาวเจจิรา  วงษ์รัมย์ 68.67 ผ่าน
0201 นางสาวปรัษฐา  มงคลฤทธี 66.67 ผ่าน
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ (ตามภารกิจ) ไม่มีผู้มาสมัคร
4. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 ราย คือ
เลขประจำตัว ชื่อ  สกุล ผลคะแนน หมายเหตุ
0401  นายอัจฉริยะ  นามสว่าง 66.67 ผ่าน
5. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ไม่มีผู้มาสมัคร
6. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 ราย คือ
เลขประจำตัว ชื่อ  สกุล ผลคะแนน หมายเหตุ
0601 นายคุณ  ดาประโคน 66.33 ผ่าน
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลตาจงจะบรรจุแต่งตั้งตามลำดับที่ของผู้ผ่านการสรรหาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ และจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา ทั้งนี้ ภายใน 1 ปี ระหว่างที่ขึ้นบัญชีไว้หากมีการสรรหาพนักงานจ้างใหม่ในตำแหน่งเดียวกันให้ถือว่าบัญชีนี้เป็นอันยกเลิก
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่   18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
Download

5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในหมวดหมู่นี้