[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
เทศบาลตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

  หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง :
โดย : admin
เข้าชม : 234
ศุกร์์ ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ด้วยเทศบาลตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตาจง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.ตำแหน่งที่รับสมัคร
   1.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
    ๑.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน
๑ อัตรา ค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ และเงินอื่นตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด
    ๑.๓ พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ และเงินอื่นตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด
    ๑.๔ พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ และเงินอื่นตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด
    1.๕ พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงินอื่นตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด
    ๑.๖ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท และเงินอื่นตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด
 2.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
                 ๑) มีสัญชาติไทย
                 ๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
                 ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล
            ๕) ไม่เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                 ๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น
                 ๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
                 ๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
                 ๙) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ  หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น 
3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    ๓.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
       (๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือไม่ต่ำกว่า ในทุกสาขาวิชาหรือทุกทางที่ ก.จ. , ก.ท. และก. อบต. รับรอง
       (2) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง การพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคมวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
       (3) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง การพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคมวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง    
๓.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
         (๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
(๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
(๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3.๓ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน                  ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
(2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสำรวจ   ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
(3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้
๓.๔ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง หรือ ทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
(๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง หรือ  ทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
(๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้างหรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3.๕ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
                       (1) มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาเป็นอย่างดี (ตามรายละเอียดตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแนบท้ายประกาศนี้) และ
   (2) ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายกำหนด และ
                      (3) มีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรขนาดเบามาแล้วไม้น้อยกว่า 5 ปี
          3.๖ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง
                       - มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูนที่จะซ่อมแซม  ดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้
4.ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
๔.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
         ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนาการ การอนามัยและ สุขาภิบาล การปกครองท้องถิ่นและความเจริญด้านอื่น ๆ โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและ องค์การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  
๔.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ใน ทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและ เก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ   การดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือ จัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๔.๓ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
         ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การสำรวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่างๆ การ ทำบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจ การทำแผนที่แบบต่าง ๆ  เกี่ยวกับระบบแผนที่ภาษี  โดยอาศัยข้อมูลจากการ สำรวจ การสำรวจ และคำนวณราคาที่ดิน ทรัพย์สิน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๔.๔ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
                        ปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างสำรวจ งานช่าง รังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้าน ช่างโยธา การคำนวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงาน ด้านช่างโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา หรืองานที่เกี่ยวข้อ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
๔.๕ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
                       ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง เล็กๆ น้อยๆ ของรถบรรทุกน้ำ หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
 
          ๔.๖ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง
                       เปิด ปิดสำนักงาน  ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้สูญหายหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย     
5. การจ้างและระยะเวลาในการจ้าง
                   ๕.๑ การจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ก่อน โดยเทศบาลตำบลตาจงจะเรียกผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของทุกตำแหน่งตามลำดับการขึ้นบัญชี
                   5.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ จะจ้างคราวละไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภารกิจ งาน/โครงการของเทศบาล  โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้หากผลการประเมินเฉลี่ย 2 ครั้งติดต่อกันต่ำกว่าระดับดี อาจพิจารณาเลิกจ้าง
                   5.๓ พนักงานจ้างทั่วไป จะจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภารกิจ งาน/โครงการของเทศบาล  โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง ทั้งนี้ หากผลการประเมินเฉลี่ย 2 ครั้งติดต่อกันต่ำกว่า
ระดับดี อาจพิจารณาเลิกจ้าง
6.การรับสมัคร
                 ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลตาจงตั้งแต่วันที่ ๒ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ ค่าสมัครจำนวน ๑๐๐ บาท
7. เอกสารและหลักฐานการรับสมัคร
                 ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานในวันสมัคร ดังนี้
                   ๑) สำเนาทะเบียนบ้าน                                                          จำนวน ๑ ฉบับ
                   ๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                              จำนวน ๑ ฉบับ
                   ๓) สำเนาวุฒิการศึกษา                                                          จำนวน ๑ ฉบับ
                   ๔) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว
 ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน                                                          จำนวน ๒ แผ่น
                   ๕) ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน จากสถานพยาบาลของรัฐ                จำนวน ๑ ชุด
                   ๖) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
                   ๗) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ผู้สมัครทุกรายจะต้องรับรองเอกสารและข้อความในเอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการสมัคร  หากปรากฏว่าเอกสารหรือข้อความในเอกสารเป็นเท็จหรือผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครจะถือว่าบุคคลผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้และเทศบาลตำบลตาจงอาจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
8. หลักสูตรการคัดเลือก
คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ในการสอบแข่งขันจะแบ่งหลักสูตร ดังนี้
                 8.๑. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ข้อสอบปรนัยจำนวน ๔๐ ข้อ ๔๐ คะแนน ดังนี้       
    (๑)  ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ,ภาษาไทย ,สังคมศึกษา
  (๒) ความรู้ด้านความรู้ทั่วไปเช่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาลตำบลตาจง ความรู้รอบตัว ฯลฯ
                
 
 
 
                 8.๒ สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง จำนวน 40  คะแนน ดังนี้
                 ๘.๒.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ข้อสอบปรนัยจำนวน ๔๐ ข้อ ๔๐ คะแนน ดังนี้
        - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ.๒๕๒๖ 
                         - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
                        - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
                        - ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาชุมชน และความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนี้     
                 ๘.๒.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ข้อสอบปรนัยจำนวน ๔๐ ข้อ ๔๐ คะแนน ดังนี้
        - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ.๒๕๒๖ 
                         - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
                        - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
                        - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมสำนักงาน
                        - ความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนี้      
                   ๘.๒.๓ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ โดยการทดสอบปฏิบัติ ๔๐ คะแนน ดังนี้
                         - การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมด้านงานช่างก่อสร้างและช่างสำรวจ
                         - การใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น ในการคำนวณและการสำรวจพื้นที่
                         - การใช้เครื่องมือช่างในการสำรวจ
                 ๘.๒.๔ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา โดยการทดสอบปฏิบัติ ๔๐ คะแนน โดยการทดสอบด้วยการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการคำนวณหาพื้นที่
                 8.2.๕ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 40 คะแนน โดยการทดสอบปฏิบัติขับและใช้งานรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ การตรวจสภาพและการบำรุงรักษาเบื้องต้น
                   ๘.๒.๖ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง ข้อสอบปรนัย จำนวน ๔๐ ข้อ ๔๐ คะแนน ดังนี้
                         - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานปูน งานไม้ งานประปา และงานไฟฟ้า
                8.๓ สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง จำนวน 20 คะแนน
                         ทุกตำแหน่งที่รับสมัคร ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง 
10. วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก
เทศบาลตำบลตาจงจะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง  
                 - เวลา   ๐๙.๐๐  -  ๑๐.๐๐  น.     ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
                 - เวลา   ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป       ทดสอบภาคความรู้ความ สามารถเฉพาะตำแหน่ง   
                 - เวลา   ๑๓.๐๐ น.                  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
๑1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้สมัครรับการสรรหาและเลือกสรรต้องทำคะแนนได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทุกภาค จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการขึ้นบัญชีไว้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ซึ่งจะขึ้นบัญชีไว้ตามลำดับคะแนนรวมของทุกภาค หากคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าอยู่ในลำดับสูงกว่า และหากคะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากันจะพิจารณาผู้ที่ ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าอยู่ในลำดับสูงกว่า  หากคะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันจะพิจารณาจากลำดับการสมัครโดยผู้ที่มาสมัครรับการสรรหาและเลือกสรรก่อนจะอยู่ในลำดับที่สูงกว่า
เทศบาลตำบลตาจง จะประกาศผลการคัดเลือก ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หรือภายใน ๑ ปี ระหว่างที่ขึ้นบัญชีไว้หากมีการคัดเลือกพนักงานจ้างใหม่ในตำแหน่งเดียวกันให้ถือว่าบัญชีนี้เป็นอันยกเลิก
๑๒. ข้อสงวนสิทธิ์
                   เทศบาลตำบลตาจงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกประกาศ กรณีที่ประกาศนั้นขัดหรือแย้งกับประกาศ ก.ท. หรือ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ หรือการคัดเลือกในครั้งนี้ส่อไปในทางทุจริต หรือขัดข้องอื่นใด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
Download

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง5 อันดับล่าสุด

      30/ก.ค./2563
      ราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) 23/ก.ค./2563
      ราคากลางขุดลอกสระน้ำ บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๘ 16/ก.ค./2563
      ราคากลาง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านยางโป่งสะเดา หมู่ที่ ๑ (นายมานพ ถึง ศาลา SML) 16/ก.ค./2563
      ราคากลาง ขุดลอกหนองพลวง บ้านตาจง หมู่ที่ ๕ 16/ก.ค./2563

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ zelot_2010@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป