[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
เทศบาลตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

  หมวดหมู่ : แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง : แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โดย : admin
เข้าชม : 128
จันทร์ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

 

ประกาศเทศบาลตำบลตาจง
เรื่อง  แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖1
 -----------------------------
ตามที่เทศบาลตำบลตาจง ไดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561  โดยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560  เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครอง   ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑5๐๐ ลงวันที่ ๒5 มิถุนายน ๒5๔๒ เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒5๔๐ มาตรา ๙ โดยจัดระบบการให้บริการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้ มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของประซาซน และเพื่อเป็นมาตรการป้องกับการทุจริตเกี่ยวกับการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเปิดเผยในสถานที่ราชการนั้น ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบายของ กระทรวงมหาดไทย ในการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ตรวจสอบได้ นั้น
เทศบาลตำบลตาจง ขอประกาศเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖1 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ  ณ  วันที่  2   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60
 
                                       -นายปราโมทย์  มูระคา-
                                       (นายปราโมทย์  มูระคา) 
                                      นายกเทศมนตรีตำบลตาจง
Download

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง5 อันดับล่าสุด

      แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 13/ก.ค./2563
      แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 13/ก.ค./2563
      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 13/ก.ค./2563
      ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงยประมาณ พ.ศ.2561 3/ต.ค./2560
      เผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 2/ต.ค./2560