[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
เทศบาลตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

  หมวดหมู่ : ประกาศเทศบาล
เรื่อง : รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตาจง
โดย : admin
เข้าชม : 56
ศุกร์์ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

ตามที่เทศบาลตำบลตาจงได้ออกประกาศเทศบาลตำบลตาจง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตาจง   ลงวันที่ ๗ สิงหาคม  ๒๕๖๒  และคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตาจง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ เรียบร้อยแล้ว นั้น
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๔๗  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตาจง ดังนี้
๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ (ตามภารกิจ) ไม่มีผู้ผ่านการสรรหา
๒. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ไม่มีผู้มาสมัคร
๓. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๒ ราย คือ
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ  สกุล หมายเหตุ
๐๓๐๒ นายพิชัย  สวายพล ผ่าน
๐๓๐๑ นายวรรธนา  เบ็ญจคุ้ม ผ่าน
๔. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน (ฝ่ายปกครอง) จำนวน 1 ราย คือ
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ  สกุล หมายเหตุ
๐๔๐๑ นายณรงค์  เครื่องคว้าดำ ผ่าน
๕. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน  ๖ ราย คือ
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ  สกุล หมายเหตุ
๐๕๐๖ นายณัฐดนัย  ฉกรรจ์ศิลป์ ผ่าน
๐๕๐๒ นางสาวภัทรวดี เฉื่อยฉ่ำ ผ่าน
๐๕๐๓ นายอนุสิกข์ ขุนรักษ์บวรชาติ ผ่าน
๐๕๐๔ นางสาวปรัษฐา  มงคลฤทธี ผ่าน
๐๕๐๕ นางสาวธนาภรณ์  พรมศรี ผ่าน
๐๕๐๑ นางสาวจิราพร  ได้พร้อม ผ่าน
๖. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน  ๑ ราย คือ
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ  สกุล หมายเหตุ
๐๖๐๑  นายกรกิต  เบ็ญคุ่ม ผ่าน
 
๗. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน ๔ ราย คือ
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ  สกุล หมายเหตุ
๐๗๐๒  นายสหัสวรรต  ตะเกิงสุข ผ่าน
๐๗๐๔  นายชู  ศัตรา ผ่าน
๐๗๐๓  นายมนตรี  เรืองฉาย ผ่าน
๐๗๐๑  นายประดิษฐ์  ได้พร้อม ผ่าน
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลตาจงจะบรรจุแต่งตั้งตามลำดับที่ของผู้ผ่านการสรรหาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ และจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา ทั้งนี้ ภายใน ๑ ปี ระหว่างที่ขึ้นบัญชีไว้หากมีการสรรหาพนักงานจ้างใหม่ในตำแหน่งเดียวกันให้ถือว่าบัญชีนี้เป็นอันยกเลิก
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 
 
                                                              (นายปราโมทย์  มูระคา)
                                                            นายกเทศมนตรีตำบลตาจง

ประกาศเทศบาล5 อันดับล่าสุด

      21/ส.ค./2563
      รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตาจง 6/ก.ย./2562