[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
เทศบาลตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
18/ธ.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ขุดลอกสระหนองตาหลอด บ้านศิลาทอง หมู่ที่ ๒๑
18/ธ.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ขุดลอกหนองจูง บ้านดอนมัน หมู่ที่ ๑๒
18/ธ.ค./2560 : ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ขุดลอกหนองหว้า บ้านดอนมัน หมู่ที่ ๑๒
18/ธ.ค./2560 : แผนพัฒนาท้องถิ่น ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ ๑๙
18/ธ.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๑๔
18/ธ.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ ๗
18/ธ.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองมดแดง หมู่ที่ ๑๖ (ซอยบ้านนายคมสัน คำใบ – บ้านนายปรีชา สุระป้อง)
18/ธ.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองมดแดง หมู่ที่ ๑๖ (ซอยอุดมทรัพย์ ๘ - คุ้ม ๒ ร่วมใจสามัคคี)
18/ธ.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคัน หมู่ที่ ๑๕
18/ธ.ค./2560 : ราคากลางขุดลอกสระหนองตาหลอด บ้านศิลาทอง หมู่ที่ ๒๑
18/ธ.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลางโครงการขุดลอกหนองหว้า บ้านดอนมัน หมู่ที่ 12
18/ธ.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลางโครงการขุดลอกหนองจูง บ้านดอนมัน หมู่ที่ 12
13/พ.ย./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
13/พ.ย./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 11
13/พ.ย./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลาง โคลงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบนำ้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
13/พ.ย./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลาง คสล.ม.11
9/ต.ค./2560 : คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
9/ต.ค./2560 : ประกาศเทศบาลตำบลตาจง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
3/ต.ค./2560 : แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงยประมาณ พ.ศ.2561
2/ต.ค./2560 : แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง เผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
2/ต.ค./2560 : แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
29/ก.ย./2560 : เทศบัญัติ ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
29/ก.ย./2560 : เทศบัญัติ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
29/ก.ย./2560 : เทศบัญัติ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
18/ก.ย./2560 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 18 ก.ย.60
12/ก.ย./2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
23/ส.ค./2560 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ทต.ตาจง 30 ส.ค. - 11 ก.ย.60
16/ส.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีตกลงราคา
16/ส.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโป่งสะเดา (เหล็กดัด)
7/ส.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศ เรื่อง การจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีตกลงราคา
7/ส.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลางถนนลูกรัง บ้านโคกตาพรม หมู่ที่ 2
13/มิ.ย./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลตาจง เรื่อง การจ้างก่อสร้าง จำนวน 17 โครงการ โดยวิธีตกลงราคา
13/มิ.ย./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลางถนนลูกรัง ม.12 ม.3 ม.16 ม.1 ม.1 ม.16 ม.19
13/มิ.ย./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลางถนนลูกรัง ม.5 ม.18 ม.4 ม.16 ม.9 ม
13/มิ.ย./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลาง ถนนลูกรัง ม.16 ม.10 ม.20 ม.12 ม.5
9/มิ.ย./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลตาจง เรื่อง การประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
9/มิ.ย./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลางถนนคสล. บ้านหนองคัน ม.15 บ้านหนองมดแดง ม.16 บ้านหัวสะพาน ม.8
9/มิ.ย./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลางถนนคสล. บ้านตางอน ม.10 บ้านบุ ม. 3 บ้านสิลาทอง ม.21
11/พ.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง เรื่อง ยกเลิกประกาศโครงการจ้างก่อสร้าง จำนวน 17 โครงการ โดยวิธีตกลงราคา
8/พ.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๑๔
8/พ.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลางปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๑๔
5/พ.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศ เรื่อง จ้างก่อสร้าง จำนวน 17 โครงการ โดยวิธีตกลงราคา
5/พ.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลางปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก บ้านยางโป่งสะเดา หมู่ที่ 1 , ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองคัน หมู่ที่ 15 , บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ 19
5/พ.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลาง ถนนลุกรัง บ้านบุ หมู่ที่ 3 , บ้านหนองมดแดง หมู่ที่ 16 , บ้านยางโป่งสะเดา หมู่ที่ 1
5/พ.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลาง ถนนลูกรัง บ้านหนองมดแดง หมู่ที่ 16 , บ้านหัวสนาม หมู่ที่ 9 , รางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมัน หมู่ที่ 12
5/พ.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลางถนนลูกรัง บ้านดอนมัน หมู่ที่ 12 , บ้านตาจง หมู่ที่ 5 , บ้านตาจง หมู่ที่ 5 , บ้านเทพพยัคฆ์ หมู่ที่ 18 , บ้านละลม หมู่ที่ 4
5/พ.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลางถนนลูกรัง บ้านหนองมดแดง หมู่ที่ 16 ,บ้านตางอน หมู่ที่ 10 , บ้านหนองยาง หมู่ที่ 20
27/เม.ย./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลาง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมดแดงและโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านหัวสนาม - ไทยพัฒนา
27/เม.ย./2560 : ราคากลาง โครงการปรัยปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาจง และโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือพวงสำราญ
27/เม.ย./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงกันแดดสนามเด็กเล็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพพยัคฆ์ และโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโป่งสะเดา
27/เม.ย./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลาง โครงการปรับปรุงและต่อเติมาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาจง
27/เม.ย./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลตาจง เรื่อง จ้างก่อสร้าง จำนวน ๗ โครงการ
27/เม.ย./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลตาจง เรื่อง จ้างก่อสร้าง จำนวน ๗ โครงการ
7/เม.ย./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประมูลจ้างก่อสร้างจ้าง จำนวน ๑๑ โครงการ ด้วยระบบเล็กทรอนิกส์
16/ก.พ./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเป็นงานจ้างก่อสร้าง
16/ก.พ./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
1/ธ.ค./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลาง ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10
1/ธ.ค./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลาง ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2
18/พ.ย./2559 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
15/พ.ย./2559 : คำสั่ง เทศบาล ประกาศเทศบาลตำบลตาจง เรื่่อง คู่มืองานบริการประชาชน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>